سامانه علم سنجی مراکز

واحدهای دانشگاهی
عنوان ISI Scopus Pubmed ISC سایر
بنیاد شهید و امور ایثارگران 0 0 0 0 0
خارج از سازمان 0 0 0 0 0
دانشکده/مراکز
عنوان واحد دانشگاهی ISI Scopus Pubmed ISC سایر
گروه مطالعات فرهنگی واجتماعی 1(پایان نامه دانشجویی،مقطع:دکتری) بنیاد شهید و امور ایثارگران 0 0 0 0 0
گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی (طرح تحقیقاتی) بنیاد شهید و امور ایثارگران 0 0 0 0 0
گروه مطالعات راهبردی(طرح های تحقیقاتی) بنیاد شهید و امور ایثارگران 0 0 0 0 0
گروه مطالعات سلامت بنیاد شهید و امور ایثارگران 0 0 0 0 0
گروه مطالعات فرهنگی واجتماعی 2(پایان نامه دانشجویی،مقطع:کارشناسی ارشد) بنیاد شهید و امور ایثارگران 0 0 0 0 0
گروه مطالعات راهبردی1(پایان نامه دانشجویی،مقطع:دکتری) بنیاد شهید و امور ایثارگران 0 0 0 0 0
گروه مطالعات راهبردی2(پایان نامه دانشجویی،مقطع: کارشناسی ارشد) بنیاد شهید و امور ایثارگران 0 0 0 0 0
مرکز مطالعات و پژوهش ها - الویت های پژوهشی نسخه بنیاد شهید و امور ایثارگران 0 0 0 0 0
دانشگاه شاهد بنیاد شهید و امور ایثارگران 0 0 0 0 0
مرکز علوم اعصاب شفا بنیاد شهید و امور ایثارگران 0 0 0 0 0
گروه آموزشی
عنوان واحد دانشگاهی ISI Scopus Pubmed ISC سایر
Top