سامانه مدیریت امور پژوهشی بنیاد شهید و امور ایثارگران (پژوهشیار)

سامانه علم سنجی اعضای هیأت علمی

نگاه آماری در Scopus
  • تعداد مقالات
  • h-index
  • تعداد ارجاعات
  • تعداد اسناد ارجاع شده به نویسنده
  • تعداد همکاران
کد پایان نامه کد پایان نامه عنوان پایان نامه تاریخ ارسال وضعیت
کد طرح عنوان طرح تاریخ ارسال وضعیت طرح