سامانه مدیریت امور پژوهشی بنیاد شهید و امور ایثارگران (پژوهشیار)

سامانه علم سنجی اعضای هیأت علمی

نگاه آماری در Scopus
  • تعداد مقالات
  • h-index
  • تعداد ارجاعات
  • تعداد اسناد ارجاع شده به نویسنده
  • تعداد همکاران
کد پایان نامه کد پایان نامه عنوان پایان نامه تاریخ ارسال وضعیت
کد طرح عنوان طرح تاریخ ارسال وضعیت طرح
پاره وقت/تمام وقتمحل خدمتمرتبه دانشگاهیسمتتاریخ شروعتاریخ پایانسالماه
مدرکرشته تحصیلینام دانشگاهمحل دانشگاه شهرمحل دانشگاه کشورتاریخ اخذ مدرک تحصیلی
شناسه مقالهعنوان فارسی مقالهعنوان انگلیسی مقالهعنوان مجلهissnدورهسال انتشار شمسیتاریخ انتشار میلادی
عنوان فارسی اختراععنوان انگلیسی اختراعشماره ثبت اختراعتاریخ ثبت اختراعسازمان ثبت کننده اختراعمحل ثبتتاریخ بهره برداریموسسه مشاوروضعیت اختراعنوع اختراع
عنوان فارسی اکتشافعنوان انگلیسی اکتشافشماره ثبت اکتشافتاریخ ثبت اکتشافسازمان ثبت کننده اکتشافمحل ثبتتاریخ بهره بردارینوع اکتشافموسسه مشاوروضعیت اکتشاف
نوع فعالیتمحلسمت در ارتباط افراد همکار
عنوان فعالیتتاریخ شروع انجام فعالیتتاریخ پایان انجام فعالیتمیزان اعتبار پژوهشی جذب شدهماهیت اعتبارکشور یا سازمان تامین کننده اعتبار
عنوان اثر علمی ، فنی ، ادبی و هنری ارائه شده در جشنوارهسطح و عنوان جشنوارهعنوان رتبه کسب شدهسال کسب رتبه نام متقاضی و همکاران به ترتیب اولویت ثبت شده
عنوان فعالیتنوع فعالیتتاریخنام مجله یا موسسه موضوع داوری و نظارت
عنوان جشنوارهسطح مرجع اهداء کننده
تاریخعنوان همایش علمی معتبر ملی و بین المللیکشور محل برگزاریشهر محل برگزاریبرگزار کننده همایشعنوان مقالهنام متقاضی و همکاران به ترتیب اولویت ثبت شده
عنوان مدخل چاپ شدهنام نشریهمحل چاپ مدخلتاریخ انتشار (سال)نام متقاضی و همکاران به ترتیب اولویت ثبت شده
شماره گواهی خاتمه طرحتاریخ گواهی خاتمه طرحتاریخ شروع انجامتاریخ پایان انجامنوع طرحمیزان اعتبارنام متقاضی و همکاران به ترتیبعنوان گزارش علمی طرح پژوهشی و فناوری با طرف قرارداد خارج از موسسه
نام اثرناشرمرجع تاییدکنندهنوع اثر بدیع و ارزندهنام متقاضی و همکاران به ترتیب اولویت ثبت شده
عنوان پایان نامه/رساله دکتری تخصصیمقطع تحصیلینام دانشجوتاریخ دفاعدانشگاه محل تحصیل دانشجواسامی استادان راهنمااسامی استادان مشاور
موضوععنوان فعالیتمرجع تایید کننده/مرجع داوریسطح کرسی نظریه پردازی
کد طرحنام طرحعنوان انگلیسی طرح
کد طرحعنوان پایان نامهعنوان انگلیسی
نیم سال تحصیلیسال تحصیلینام درستعداد واحدتعداد مدرسینموسسه محل تدریسمقطع تدریسضریب مقطع نوع تدریسضریب نوع تدریس
عنوان پایان نامهاسامی همکاران به ترتیب اولویتعنوان دوره تحصیلیمحل انجامسمت
عنوانسمت در ارتباطمرجع اهدا کنندهافراد همکار عنوانمرجع اهدا کنندهاسامی همکاران به ترتیب اولویت ) شامل نام متقاضی(سمت در ارتباط با
نام دورهمدت بر حسب ساعتمحل دورهتاریخ ازتاریخ تا
عنوانسالماهمحل انتشارمحل بکارگیری
ترم تحصیلینام درستعداد واحد درستعدادواحد معادل در درس مشترک
عنوان پیوست فرهنگی/عنوان فعالیت و همکاری موثر در اجرای امور فرهنگیتاریخ انجام فعالیتشرح فعالیتمرجع تایید کنندهنام متقاضی و همکاران به ترتیب اولویت ثبت شده
عنوان مشاوره فرهنگی یا همکاری موثربا تشکل های قانونمند دانشجویان،...شرح فعالیتتاریخ شروع انجام فعالیتتاریخ پایان انجام فعالیتمرجع تاییدکننده
عنوان جایزهزمینه جایزه اعطا شدهمرجع اعطای جایزهاسامی سایر افرادی که جایزه به صورت مشترک به آنان تعلق گرفته است
عنوان کارگاه دانش افزایی ...تاریخ برگزاری کارگاهمدت زمان شرکت در کارگاه (ساعت)مرجع برگزار کننده
عنوان گزارش علمی طرح پژوهشی و فناوری خاتمه یافته در داخل موسسهشماره گواهی خاتمه طرحتاریخ گواهی خاتمه طرحتاریخ شروع انجامتاریخ پایان انجامنوع طرحمیزان اعتبار
نیم سالنوع همکاری و حضور در موسسه تعداد واحد موظف تدریس تعداد واحد حق التدریس عناوین سایر فعالیت های اجرایی محوله حضور فعال و مشارکت در انجام تکالیف
عنوان فعالیت سطح برگزاریتاریخ شروع انجام فعالیتتاریخ پایان انجام فعالیتمرجع تایید کنندهشماره نامه تاییدیه تاریخ نامه تاییدیهنام متقاضی و همکاران به ترتیب
عنوان فعالیتتاریخ شروع انجام فعالیتتاریخ پایان انجام فعالیتمحل انجام فعالیتمرجع تایید کننده شماره تاییدیهتاریخ تاییدیهنام متقاضی و همکاران به ترتیب
نوع فعالیتتاریخ موافقت اصولیشماره موافقت اصولیتاریخ موافقت قطعیتاریخ تاسیس و شروع فعالیتمرجع تایید کنندهنام متقاضی و همکاران به ترتیب
نام نشریه یا قطب علمینوع همکارینوع نشریهتاریخ شروع انجام فعالیتتاریخ پایان انجام فعالیتشماره حکم انتصابتاریخ حکم انتصاب
نام قطب علمی/انجمن علمی نوع همکاریتاریخ شروع انجام فعالیتتاریخ پایان انجام فعالیتشماره حکم انتصابتاریخ حکم انتصاب
نام پارک/مرکز رشدنوع همکاریمحل فعالیت پارک/مرکز رشدمدت همکاری (ساعت)تاریخ شروع انجام فعالیتتاریخ پایان انجام فعالیتشماره حکم انتصابتاریخ حکم انتصاب
عنوان همایشنوع همایشتاریخ برگزاریشماره حکم انتصابتاریخ حکم انتصاب
عنوان مسئولیتشماره ابلاغتاریخ ابلاغمرجع صادر کننده ابلاغتاریخ شروع انجام فعالیتتاریخ پایان انجام فعالیتمدت فعالیت بر حسب روز پذیرش مسئولیت قوای سه گانهمدت فعالیت بر حسب ماه پذیرش مسئولیت قوای سه گانهمدت فعالیت بر حسب سال پذیرش مسئولیت قوای سه گانه
عنوان فعالیتشماره ابلاغ جهت شرکت در شوراها و ...تاریخ ابلاغ جهت شرکت در شوراها و ...مرجع صادر کننده ابلاغشروع تاریخ انجام فعالیتپایان تاریخ انجام فعالیتساعت مدت فعالیتمرجع تایید کننده فعالیتشماره گواهی انجام فعالیتتاریخ گواهی انجام فعالیت
عنوان رشته ایجاد شدهنوع رشتهتاریخ شروع اجراتاریخ پایان اجراشماره گواهیتاریخ گواهیمرجع تایید کننده
عنوان پروژهنوع فعالیتتاریخ شروع اجراتاریخ پایان اجراشماره گواهیتاریخ گواهیمرجع تایید کننده
عنوان فعالیتنوع فعالیتتاریخ شروع اجراتاریخ پایان اجراشماره گواهی تاریخ گواهی مرجع تایید کننده
عنوان فعالیتسال انجام فعالیتمجری آزمون مدت همکاری بر حسب ساعتشماره گواهی تاریخ گواهی
عنوان فعالیتسال انجام فعالیتنوع آزمون (جامع منطقه ای، درون دانشگاهی .....)مدت همکاری بر حسب ساعتمرجع صادر کننده گواهیشماره گواهی تاریخ گواهی
عنوان کتابتعداد صفحاتنام ناشر (تعیین اعتبار ناشر بر عهده هیات ممیزه است)شماره شابکنام متقاضی و همکاران به ترتیب
نام مجموعه مقاله های همایشبرگزار کننده همایشمحل همایششماره گواهی تاریخ گواهی تاریخ شروع فعالیتتاریخ پایان انجام فعالیتنام متقاضی و همکاران به ترتیب
نام دانشجو خارجی جذب شده رشته تحصیلیمقطع تحصیلیملیتسال پذیرش دانشجو