بانك اعضای هيات علمی

نام
نام خانوادگی

مسعود آذربایجانی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • محمد اسماعیل علیپور

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • محمد دستوار

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • عبدالحمید رضائی رکن آبادی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • شیرین عبدالکریمی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • دکتر داود فیض

 • واحد دانشگاهی : خارج از سازمان
 • ناطق نامدار

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • پرسشگر 10 نفر

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • 34 343

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • 6 7

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • a aa

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • ali ahmadi

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • malahat amani

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • رقیه آتشانی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • علی آتشانی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سیروان آتشک

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • علی آخرتی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • علی آخرتی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • منصور آذربو

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • منصور آذربو

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سید محمد آرتا

 • واحد دانشگاهی : خارج از سازمان
 • وجیهه آرمان مهر

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • علیرضا آزادخانی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • احمد علی آزادوار

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سارا آزادی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • علی آزادیان

 • واحد دانشگاهی : خارج از سازمان
 • سمیه آزرمی

 • واحد دانشگاهی : خارج از سازمان
 • حسن آزما

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مهناز آشورخانی

 • واحد دانشگاهی : خارج از سازمان
 • اکبر آفرینش

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • اعظم آقاجانی یاسینی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • اعظم آقاجانی یاسینی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • آذر آقاداداشی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • شمسی آقامحمدی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • نسرین آقایی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • عادله آقایی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • ساره آلتوان

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • ساره آلتوان

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • ساره آلتوان

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • ساره آلتوان

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • ساره آلتوان

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • زینب آنت

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سعید آهار

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • اعظم آهنگر سله بنی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • اکرم آهنگر سله بنی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • هادی آهنگر سله بنی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • اشرف آهنگر سله بنی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • حمید آیتی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • فردین ابدالی محمدی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مریم ابراهیم پور وکیل آباد

 • واحد دانشگاهی : خارج از سازمان
 • سامان ابراهیم حصاری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سامان ابراهیم حصاری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • محسن ابراهیم زاده دوم

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • ساره ابراهیم کوچک

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • محمد ابراهیمی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • محمد ابراهیمی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • بهاره ابراهیمی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مهدبه ابراهیمی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مهدیه ابراهیمی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مهدیه ابراهیمی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مهدیه ابراهیمی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • راحله ابراهیمی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • محمد صادق ابراهیمی كوهبنه

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • خدیجه ابوالمعالی الحسینی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • علی ابوئی مهریزی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • بهشته ابوحمزه

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مریم ابولحسنی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • حمید ابیا

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • رقیه اتشانی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • هانیه السادات اجتهد

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • حسین احدی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مرضیه احدی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • هادی احسانی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • علی احسانی برون

 • واحد دانشگاهی : خارج از سازمان
 • حبیب احمدزاده

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مهدی احمدی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • حسین احمدی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • رویا احمدی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • ارسلان احمدی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سجاد احمدی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • رضا احمدی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • حسن احمدی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سیروس احمدی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • اهورا احمدی

 • واحد دانشگاهی : خارج از سازمان
 • ایوب احمدی

 • واحد دانشگاهی : خارج از سازمان
 • محمد مهدی احمدی فراز

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مریم احمدیان

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • حمزه احمدیان

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • ابراهیم اخلاصی

 • واحد دانشگاهی : خارج از سازمان
 • کارشناس اخلاق

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • فاطمه اخوان تفتی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سعید ادگی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • جمال ادهمی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • امنه اذانگو

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مسعود ارجمند

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مونا اسالم نژاد گیلوائی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • حمیده استادی

 • واحد دانشگاهی : خارج از سازمان
 • سید مرتضی اسحاقی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مهدی اسدزاده

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • حسن اسدزاده

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سمیه اسدی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • شقایق اسدی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مهران اسدی طالقانی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سیمین اسدیان

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • حسین اسفندیار

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مجید اسکندری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • الهام اسکندری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : گروه مطالعات سلامت
 • علی اسکندریان

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سید رضا اسلامی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی (طرح تحقیقاتی)
 • علی اصغر اسماعیل زاده

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • کوروش اسماعیلی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مریم اسماعیلی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مریم اسماعیلی ابوالخیری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مهدی اسمعیلی صدرآبادی

 • واحد دانشگاهی : خارج از سازمان
 • مهدی2 اشراقی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • فرهاد اصغری

 • واحد دانشگاهی : خارج از سازمان
 • محمد اصغری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • علی اصغر اصغری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • هادی اصغری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • کاظم اصغری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • غلامرضا اصلانی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • غلامرضا اطمینان

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مریم اعلا

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • حسین افراسیابی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • حسین افراسیابی

 • واحد دانشگاهی : خارج از سازمان
 • محمدرضا افراش

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سعید افسر

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • نگین افشار

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • نشمیل افشارزاده

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • آمنه افشارمنش

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سیدعلیرضا افشانی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سیدعلیرضا افشانی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • فروزان افضل کوهی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • فروزان افضل کوهی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • فروزان افضل کوهی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • فروزان افضل کوهی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سید جمال الدین اکبرزاده جهرمی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • کلثوم اکبرنتاج بیشه

 • واحد دانشگاهی : خارج از سازمان
 • بابک اکبری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • محسن اکبری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مبین اکبری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • حسین اکبری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مریم اکبری بنی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • معصومه اکرامی

 • واحد دانشگاهی : خارج از سازمان
 • جواد الهوردی کشتیبان

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • علیرضا الهی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • زهرا امامی تلارمی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • توحید امامی میبدی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • علی امانی بنی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • ابوالفضل امانیان

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • فرانک امیدیان

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • محمد رضا امیرحسینی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • احمد امیرخانی شهرکی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • زهرا امیری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مهدی امیری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • حسین امیری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • جاسم امیری ده چشمه

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • آزاده امیری نیا

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مریم امین

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • علیرضا امینی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • امین امینی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سجاد امینی منش

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • غلامرضا امینیان

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • غلامرضا امینیان

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مجتبی انتظاری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • ولی اله اندیشه

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سعید اورعی یزدانی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • س اولیاءزاده

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • قاسم اویسی فردویی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • آزاده ایرانبان

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مهدی ایزدی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • احسان ایزدی اصل

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • حسین ایمانی جاجرمی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • پیمان ایوانی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • bb bbbb

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • c ccc

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • d ddd

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • maryam dousti

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • fdgfg dsfs

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • a e

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • Gracedub Gracedub

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • maryam hosseini

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • zhila khaniabad

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • mona raghemi

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • rtrt rter

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • a. saeidi

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • abdollah saeidi

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • as saeidish

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • as sasa

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • as sassaasdds

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • df sdf

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • dfsdf sdfds

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • sdfs sdfsdf

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • maryam shafiei sarvestani

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : گروه مطالعات سلامت
 • Hamid reza Shamsollahi

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • test test

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • test3 test4

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • WilliamGearma WilliamGearma

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • q wq

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • sdfsv xvcxzcv

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • الهه بابایی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • حمید رضا بابایی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • حمید رضا بابایی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • فردین باتمانی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سکینه بادلی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سیدجمال بارخدا

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • قدرت اله بازگیر

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مهدی باغبان

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • masood باقری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • رحیم باقری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • صرفناز باقری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • صرفناز باقری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • ستار باقری

 • واحد دانشگاهی : خارج از سازمان
 • محمدعلی باقریان جعفرآبادی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مصطفی باقریان فر

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • محمدرضا بایرامی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • انسیه بحرینی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مریم بختیاری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • ابوالفضل بختیاری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سیده معصومه بخشی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • حامد بخشی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی (طرح تحقیقاتی)
 • علی بدرپور

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • الهام بدیحی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • علیرضا براتلو

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سعید براتی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • امیر حسین براتی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • امیرحسین براتی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • طیبه برازنده

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : گروه مطالعات فرهنگی واجتماعی 2(پایان نامه دانشجویی،مقطع:کارشناسی ارشد)
 • پوریا برزعلی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • کاظم برزگر بفروئی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • ایمان برهانی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • حامد بزرگ خو

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • بهروز بزرگی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مریم بقایی بخشایش

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مهدی بکائیان

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • لطفعلی بلبلی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • امیرعلی بنی احمد

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • جعفر بوالهری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • حسن بودلائی

 • واحد دانشگاهی : خارج از سازمان
 • نسرین بورقانی فراهانی

 • واحد دانشگاهی : خارج از سازمان
 • زهرا بهادری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • زهره بهاروند

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • ام البنین بهاری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • ام البنین بهاری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • رقیه بهبد

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • احمد بهرامی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • عباس بهرامی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • فرشته بهرامی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • علی بهرامی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • شهریار بهرامی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • پیمان بهرامی دوست

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • نظام بهرامی کمیل

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • كورش بهرامى

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • محمد بهروزی نژاد

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مرتضی بهزاد

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سید سعید بهشتی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • ناصر بهمنی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • معصومه بیات

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • میثم بیات

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • حسینعلی بیات

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سیدجعفر بیاتی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مریم بیدادیان

 • واحد دانشگاهی : خارج از سازمان
 • مهدی بیدلی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مسعود بیدلی نامنی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • فاطمه بیدلی نامنی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مریم بیرانوندزاده

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • فاطمه بیگدلی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • احمد پاپی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • لیلا پاپی چشمه سلطانی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : گروه مطالعات راهبردی2(پایان نامه دانشجویی،مقطع: کارشناسی ارشد)
 • ابوالحسن پاداش

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • ابو الحسن پاداش

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • ابوالحسن پاداش

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • ابوالحسن پاداش

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • هما پارسامنش

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • محمود پاکدل

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • محمود پاکدل

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • جهانگیر پایا

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • محسن پرویش

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • بهزاد پری زاد

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • شیدا پریزاد

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی (طرح تحقیقاتی)
 • آذر پژمان

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • پژوهش پژوهش

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : مرکز مطالعات و پژوهش ها - الویت های پژوهشی نسخه
 • موسی پسندعرب

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • یونس پناهی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • حمید پور عیسی چافجیری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سهیلا پورخداداد

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • حسن پورخیز

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • جعفر پوررجب

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • جعفر پوررضا

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مهتاب پورزمانی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • حسین پورسلطانی زرندی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • حمید پورعیسی چافجیری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • بهزاد پورنقدی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : گروه مطالعات راهبردی(طرح های تحقیقاتی)
 • احد پوریوسف

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • احد پوریوسف

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • کامبیز پوشنه

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • حمیدرضا پیخسته

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • صبا پیرو

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • حمید پیروی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • خالد پیری کرد

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مهناز پیش دار

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • محمد حسن پیمان فر

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مهدی پیمان فر

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • زهرا تاجیک

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سلمان تراب

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : گروه مطالعات فرهنگی واجتماعی 1(پایان نامه دانشجویی،مقطع:دکتری)
 • فرزانه ترکان

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • علی تصدّی کاری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • ناهید تفتی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مجید تفریحی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مجید تفریحی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • زهرا تقوائی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • نغمه تقوی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • ترانه تقوی لاریجانی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • عباس تقی زاده

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سمیه تکلوی

 • واحد دانشگاهی : خارج از سازمان
 • محمود تلخابی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • ارغوان تنکابنی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مجید تنهایی دیلمقانی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • علی توكلی بنیزی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سید عباس تولایی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • طاهر تیزدست

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • رضا ثانوی فرح زاده خاکی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • هاشم ثانی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • علیرضا جابری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • عفت جامه شورانی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • رامین جانی پور

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • رامین جانی پور رباطی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مریم جاوری

 • واحد دانشگاهی : خارج از سازمان
 • کورش جباری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • علی جباری ظهیرابادی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • علی جباری ظهیرابادی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • خسرو جدیدی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • عباس جدیدی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • امیرسالار جعفرپیشه

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • امیرسالار جعفرپیشه

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مریم جعفرزاده گل

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • علی جعفری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • علی جعفری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • یاسر جعفری پیرلر

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • زهره جعفری فر

 • واحد دانشگاهی : خارج از سازمان
 • سمیه جعفری کوپایی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مصطفی جلال ابادی راوری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مریم جلالی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • فاطمه جلالیان

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • فخری جمشیدی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • نیلوفر جمشیدی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • امید جمشیدی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • غلامرضا جمشیدیها

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مسعود جوادی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سید پیمان جوادی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سید پیمان جوادی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • منوچهر جوانمرذی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • محمد جودکی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سمیه جهانشیری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سمیه جهانشیری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • پرویز جهانگیری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • پرویز جهانگیری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • پرویز جهانگیری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • حامد چاله چاله

 • واحد دانشگاهی : خارج از سازمان
 • نوشاد چراغ سحر

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • لیلا چراغ ملایی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • نسرین چراغی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • رقیه چناری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • حامد چهارسوقی امین

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • زیبا حاتم وند

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • زیبا حاتم وند

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سمیه حاتمی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • جواد حاتمی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • توحید حاتمی خانقاهی

 • واحد دانشگاهی : خارج از سازمان
 • رضا حاجی آبادی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • بهنام حاجی آقایی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • کاظم حاجی زاده

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مریم حاجی زاده

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • فاطمه حاجی شعبانها

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • صادق حاجی نژاد

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • فاطمه حاجیان

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • عبدالرضا حاجیلری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • محبوبه حامد

 • واحد دانشگاهی : خارج از سازمان
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : گروه مطالعات راهبردی(طرح های تحقیقاتی)
 • مهدیه حامد

 • واحد دانشگاهی : خارج از سازمان
 • محبوبه حامد

 • واحد دانشگاهی : خارج از سازمان
 • ایرج حامدی کلخوران

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • جواد حبیبی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • صدیقه حبیبی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : گروه مطالعات فرهنگی واجتماعی 1(پایان نامه دانشجویی،مقطع:دکتری)
 • علیرضا حبیبی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشگاه شاهد
 • فرشته حبیبی تیرتاشی

 • واحد دانشگاهی : خارج از سازمان
 • شهلا حجازی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • پیمان حسن پله

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • پیمان حسن پله

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مرجان حسنوند

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • داود حسنوند

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سید حبیب الله حسنی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • رفیق حسنی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • یسری حسنی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • بهادر حسنی زاذه

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • لیلا حسنی طباطبایی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سید مهدی حسین پناهی تازه آباد

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سید مهدی حسین پناهی تازه آباد

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • علی حسینائی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سیدعابدین حسینی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سید مستجاد حسینی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • غفار حسینی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • فریده سادات حسینی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سید رضا حسینی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سیدمحمد حسینی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • رستگار حسینی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سیدمرتضی حسینی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • فهیمه حسینی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سید حسام حسینی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • طیبه حسینی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سیدرضا حسینی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سید احمد حسینی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مصطفی حسینی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سارا حسینی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • حامد حسینی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سید زهرا حسینی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • زهرا حسینی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سیدمستجاد حسینی

 • واحد دانشگاهی : خارج از سازمان
 • مرضیه سادات حسینی

 • واحد دانشگاهی : خارج از سازمان
 • راضیه السادات حسینی

 • واحد دانشگاهی : خارج از سازمان
 • نسرین السادات حسینی رمقانی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • علی رضا حسینی فر

 • واحد دانشگاهی : خارج از سازمان
 • ناهید حسینی مژدهه

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • نفیسه حسینی نسب کیوج

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • محمد رضا حصاری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • لیلا حصاری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : گروه مطالعات راهبردی2(پایان نامه دانشجویی،مقطع: کارشناسی ارشد)
 • محمد رضا حصاری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • حمید حقانی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مصطفی حقی کرم الله

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • حسین حقیقی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • رضوان حکیم زاده

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • صدیقه حکیمی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • محمد حلچی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • محمد تقی حلی ساز

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • فاطمه حمیدی فرد

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • اکرم حمیدیان

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • امیر حوری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سمانه حیدرزاده

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • علیمحمد حیدرسرلک

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مریم حیدری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • زینب حیدری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • جعفر حیدری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • ژاله حیدری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • آرمان حیدری

 • واحد دانشگاهی : خارج از سازمان
 • جواد حیدریان

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • علی خاجی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • عاطفه خادمی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • علی خادمی

 • واحد دانشگاهی : خارج از سازمان
 • محمدرضا خاکباز

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • وحید خاکدان

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • رامین خاکسار

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • اکرم خاکسارحقانی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • کمال خالق پناه

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • الهام خان بیکی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • زهرا خانی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : گروه مطالعات فرهنگی واجتماعی 2(پایان نامه دانشجویی،مقطع:کارشناسی ارشد)
 • محمد خانی

 • واحد دانشگاهی : خارج از سازمان
 • علی اکبر خاوری نژاد

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سعید خاوندی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • صمد خباز باویل

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • شهپر خبازی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • فضل اله خدادادی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • فضل اله خدادادی کوه ابادی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • محمد مهدی خداوردی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : گروه مطالعات راهبردی1(پایان نامه دانشجویی،مقطع:دکتری)
 • افسانه خدری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • موسی خدمتگزار خوشدل

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • صدیقه خدیوی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مرتضی خرم نژاد

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مرتضی خرم نژاد

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • محمد خرمی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • کیوان خرمی پور

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : گروه مطالعات فرهنگی واجتماعی 1(پایان نامه دانشجویی،مقطع:دکتری)
 • زهرا خسروی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • لیلا خسروی مراد

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : گروه مطالعات راهبردی(طرح های تحقیقاتی)
 • فرشید خضری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • محمد رضا خطیبی نژاد

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • صدیقه خنجری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • عباس خواجه

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • عباس خواجه

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • محمد صالح خواجه حسینی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • روح الله خواجه کریم الدینی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • جواد خواجی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • علی خوبیاریان

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • اشرف خورشیدوند

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • اشرف خورشیدوند

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • دکتر غلامرضا خیرآبادی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • حسین دارابی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مجید دارابی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • محدثه دامنی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • ادمین دانشکده تستی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • حسن دانشمندی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • زهرا دانشور

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مجتبی دانشی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • شهربانو دانیالی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • ابوالفضل دبیرچی لو

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • یعقوب دبیری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • ویدا درتومی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • محمد درزیان رستمی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مسلم درویشی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • محمد رضا درویشی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • عبدالرضا دژن

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • عبدالرضا دژن

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • عبدالرضا دژن

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • محمد رضا دستجردی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • علیرضا دعاخوان

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • زینب دکامی

 • واحد دانشگاهی : خارج از سازمان
 • ساناز دکامی

 • واحد دانشگاهی : خارج از سازمان
 • یوسف دلخون اصل

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مهدی دولتی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • محمود دهباشی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : گروه مطالعات راهبردی(طرح های تحقیقاتی)
 • مهدی دهستانی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مرجان دهقان نیری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مرضیه دهقانی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مرضیه دهقانی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سید علی نادر دهقانی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • زهرا دهقانی زاده

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • حمید دیانی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • یاسین دیوان

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • عذرا ذاکری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • راضیه ذاکری هامانه

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • میثم ذکاوت

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سعید ذکایی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • نرگس ذوالفقارزاده دهنوی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • نرگس ذوالفقارزاده دهنوی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سوده رازقی جهرمی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : مرکز علوم اعصاب شفا
 • محمدیوسف راست خدیو

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : گروه مطالعات سلامت
 • سمیه رباط میلی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مجید ربانی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مجید ربانی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • محسن رجبی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • محمد رجبی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • لیلا رجبی اصلی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • یاسین رحمانی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • حسین رحمانی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • اردشیر رحمانی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سعید رحمت الهی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • محمدحسین رحمت زاده پشتیری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • داود رحیم پور

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سمانه رحیمی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • حمید رحیمی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • محمد رحیمی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • طاهره رحیمی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • طیبه رحیمی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • فریبا رحیمی

 • واحد دانشگاهی : خارج از سازمان
 • فرود رحیمی زاده

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • محمد رحیمیان

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • علی رزمی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • فرهاد رستگار نسب

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • بابک رستگاری مهر

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • نازنین رستم زاده

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سید حسن رسولی پائین رودپشتی

 • واحد دانشگاهی : خارج از سازمان
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : گروه مطالعات سلامت
 • پویا رسولی نژاد

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • عزت السادات رشیدی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سیدحسین رضائی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • آزاد رضائی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • یاسر رضاپور

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • زهرا رضایی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • بیژن رضایی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • جعفر رضایی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • وحید رضایی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • زهرا رضایی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • یعقوب رضایی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • غلامرضا رضایی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • علی رضا رضایی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مونا رضایی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • علی رضایی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • محمدرضا رضایی آدریانی

 • واحد دانشگاهی : خارج از سازمان
 • علی شیر رضایی میرقاید

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • فریده رضایی نامجو

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • زهره رضایی هارونی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سید جواد رضوی رضوی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : گروه مطالعات سلامت
 • سید یاسر رضوی حیدری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مریم رفعت جاه

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • محسن رفیع خواه

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : گروه مطالعات سلامت
 • امین رفیعی پور

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • یاسمن رمضان مقدم واجاری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مهرداد رمضانی پیانی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • محمود رنجبر

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • زهره رنجبر کهن

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • زهره رنجبر کهن

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مریم سادات رنجبران

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سکینه رنجبران

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مریم سادات رنجبران

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • ابوالقاسم رنجبركریمی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مرضیه رنجی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سمیرا روحانی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • حسین روحی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مرضیه روستا

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مرضیه روستا

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • محمد روستانژاد

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • ساسان روشن

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • رسول روشن

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سعید روشن بین

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • یونس رومیانی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مهدی رهائی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سمیه رهنمایی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • کریم رهیده

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مهدی ریاحی کیا

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • علی ریسمانچی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • محمدمهدی زارع

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • حسین زارع

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • لیلا زارع پور

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سمیه زارعی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • علی زارعی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سعید زاهدی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مهناز زحمتی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • محمد زراعت پروریان

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • محمد زراعت پروریان

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • زرین زردار

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • قاسم زرعی مرکید

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • آوا زرگر

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • آزاده زرگریان

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • یوسف زرنگاریان

 • واحد دانشگاهی : خارج از سازمان
 • اسحق زرین

 • واحد دانشگاهی : خارج از سازمان
 • اسحق زرین

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • محسن زرین دل حسین اباد

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • محمد صابر زمانی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سیدمحمدجلال زمانی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سیدمحمدجلال زمانی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • زهرا زمانی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • فاطمه زمانی فروشانی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • علی زندی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • کیانوش زهراکار

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • علی زینالی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • علی رضا زینتی افخم

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • حمیده زینی نسب

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • روح الله ساعی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • حامد سالاری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • پونه سالاری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • محمد سالمی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • محمد سالمی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • عزت الله سام آرام

 • واحد دانشگاهی : خارج از سازمان
 • بهمن سبحانی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • پروین سبزوار

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • قربانعلی سبکتکین ریزی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • کاظم ستاری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • طاهره ستاریان

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سیده نسیم سجادی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سیده نسیم سجادی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • امیر سخاوتی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • یحیی سخنگویی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • محمد رضا سروش

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : مرکز مطالعات و پژوهش ها - الویت های پژوهشی نسخه
 • جعفر سطوتی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سهیل سعادت

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • محمد سعادتی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • محمد سعادتی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • عبداله سعیدی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : مرکز مطالعات و پژوهش ها - الویت های پژوهشی نسخه
 • سحر سعیدی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • حسن سعیدی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • عبداله سعیدی

 • واحد دانشگاهی : خارج از سازمان
 • علیرضا سعیدی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : مرکز مطالعات و پژوهش ها - الویت های پژوهشی نسخه
 • محمد سعیدی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : گروه مطالعات فرهنگی واجتماعی 2(پایان نامه دانشجویی،مقطع:کارشناسی ارشد)
 • محمود سعیدی رضوانی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مهدی سقایی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • محمدکاظم سلامت

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مهدی سلطانی گردفرامرزی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی (طرح تحقیقاتی)
 • نجمه سلطانی نژاد

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • خدیجه سلمانی سولا

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • لیلا سلیمانی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • حسین سلیمانی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • حسین سلیمانی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مهدی سلیمانی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • افسانه سلیمانی کلهائی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • علی اکبر سلیمانیان

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مهدی سلیمی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • لیلا سلیمی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • هادی سلیمی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • محمد سلیمی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سهیلا سنبلی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • حمید سوهانکی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مهرداد سه گانه

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • وحید سیاوشی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • جواد سید جعفری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • فاطمه سیدچی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سیده مریم سیدطالب

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مسعود سیرتی نیر

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • ابوطالب سیمیاری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • عیسی سینایی پارسا

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • س ش

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • رضا شابهاری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • علی شاکر

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • محمد شاکر اردکانی

 • واحد دانشگاهی : خارج از سازمان
 • محمد شاکری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • محسن شاکری حسین آباد

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سمیرا شاملو

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مصطفی شاه بوداغیان

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • رضا شاه بهاری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی (طرح تحقیقاتی)
 • محدثه شاه حیدری پور

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • شهرام شاه سوارانی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • زهره شاه قاسمی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : گروه مطالعات راهبردی(طرح های تحقیقاتی)
 • محسن شاه محمدی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مهدی شاه نوروزی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • ریحانه شاه ولی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مریم شاهمرادی پیله رود

 • واحد دانشگاهی : خارج از سازمان
 • سکینه شاهی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • پرویز شاهی قره بلاغ

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • بنفشه شبانیان

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • بنفشه شبانیان

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • بنفشه شبانیان

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • بنفشه شبانیان

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • عسگر شجاع خانی سارالان

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • حجت اله شجاعی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • هادی شجاعی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مصطفی شجیعی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مصطفی شجیعی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مهدی شرافت

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سیده نسترن شرافتی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • زینب شرفی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سیدحمید شریف نیا

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • صفورا شریفی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مهدی شریفی فرد

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • فهیمه شریفی هشجین

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مینا شعبانی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • جعفر شعبانی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • شفا شفا

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سید صفی الدین شفیعی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سمیه سادات شفیعی

 • واحد دانشگاهی : خارج از سازمان
 • مهدی شفیعی خامنه

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مریم شفیعی سروستانی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • اعظم شفیعی نیا

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • علی شکاری فیروزجایی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • امید شکری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • ناصر شکری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • علی شماعی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • فریبا شمالی هرمزی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • آتنا شمس

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سمانه شهابی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سمانه شهابی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • هدایت شهبازی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • محبوب شهبازی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • محمد شهبازی فرد

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • حسن شهرکی پور

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • آرش شهسواری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • قدسیه شهمیرزادی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • قدسیه شهمیرزادی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : مرکز مطالعات و پژوهش ها - الویت های پژوهشی نسخه
 • خسرو شهیدی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • شهریار شهیدی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • آرش شیردل

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • زینب شیرکوند

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • آرمین شیروانی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • محمد شیری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • حمید صابر فرزام

 • واحد دانشگاهی : خارج از سازمان
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : مرکز مطالعات و پژوهش ها - الویت های پژوهشی نسخه
 • سعید صابری مقدم

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سعید صابری مقدم

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • فاطمه صادقی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • میثم صادقی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • زهرا صادقی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مریم صادقی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • حیدر صادقی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • زهره صادقی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • زهره صادقی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • زهره صادقی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • حیدر صادقی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • نگار صادقی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : گروه مطالعات سلامت
 • حسین صادقی سراسیا

 • واحد دانشگاهی : خارج از سازمان
 • محمد صارمی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • محمد صارمیان فر

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • حسن صالح نژاد

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • احسان صالحی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مهران صالحی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • جواد صالحی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • حسین صباحی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • رباب صحاف

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • رباب صحاف

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • علی صحبتلو

 • واحد دانشگاهی : خارج از سازمان
 • مهدی صحراگرد

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • زهرا صداقت

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سعید صداقتی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سیدمحمدرضا صدرالساداتی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • غلامرضا صدیق اورعی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • محمدرضا صدیقی مقدم

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : گروه مطالعات سلامت
 • نیما صرافی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سعید صفایی موحد

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • ذوالفقار صفرزاده گندشمین

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • رضا صفری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • محمد رضا صفری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • صفری محمد رضا صفری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سعید صفری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سعید صفری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • روح اله صمدی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • محمدحسن صمدی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • علی صمیمی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • محمد صنوبری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سجاد صیدزاده

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • غلامرضا طائبی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مهدی طالبی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • الهام طاهری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مهدی طاهری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • آرین طاهری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • آرین طاهری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • فخرالسادات طباطبایی فر

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • محمد طحان

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • تقی طزری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • پرویز طوسی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • پرویز طوسی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • رضا طوسی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • فرهاد طهماسبی نادری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • من ظروفی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • زینب ظریف منش

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • طاهره ظفری پور

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • علی اکبر ظفری زاده

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • راحله ظهوری قره درویشلو

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • هوشنگ ظهیری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • محسن عابدی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • حامد عابدی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • حامد عابدی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • اکرم عابدی باغسیاه

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • هانیه عابدی طهرانی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • هانیه عابدی طهرانی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • فاطمه عادل زاده

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • اعظم عارفی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • اعظم عارفی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • زهره عالمین

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • الهام عالی پور

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • حسین عامریان

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • عسگر عباداللهی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • عباس عبادی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • لیلا عبادی نیا

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • زهرا عباسپور آذر

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • امید عباسی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • محمد عباسی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • زهرا عباسی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مجتبی عباسی قادی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : گروه مطالعات راهبردی(طرح های تحقیقاتی)
 • علیرضا عباسیان

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سلمان عباسیان نقنه

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • شیرین عبدالکریمی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • معصومه عبداللهی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • کلثوم عبدالهی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سارا عبدالهی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • فردین عبدالهی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • زینب عبدالهی سنو

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • ابراهیم عبدل پور

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : گروه مطالعات سلامت
 • سیروان عبده زاده

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • حمیدرضا عبدی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • معصومه عبدی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • حسن عبیات

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مجید عدلی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : دانشگاه شاهد
 • صمد عدلی پور

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مسیب عرب بیگی تهرانی عرب بیگی تهرانی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • لیلا عرب سرخی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • غلام حسین عرب شیبانی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • فاطمه عزتی بنه کهل

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مهدیه عزیزی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مهدیه عزیزی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • محمدپارسا عزیزی

 • واحد دانشگاهی : خارج از سازمان
 • مرضیه عسکری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • اذر عسکری دمق

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مرضیه عسگری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • رضا عسگری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • هادی عسگری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • علی صفا عسگری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مرضیه عسگری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • محسن عسگری گودرزی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مسعود عطائی قراچه

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سعید عطاری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • یحیی عظیمی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سیدمحمد رضا علاءالدین

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مصطفی علامی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سعید علامیان

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سید نورالدین علم بلادی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • ایدا علمدار باغینی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • علی علی آبادی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • یحیی علی بابایی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • گودرز علی بخشی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی (طرح تحقیقاتی)
 • حمیده علی جانی فرید

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • افشار علی حسینی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • آیت علی ویسی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • محمد رضا علیپور

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • احمد علیپور

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • محمد اسماعیل علیپور

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • زهرا علیپور

 • واحد دانشگاهی : خارج از سازمان
 • الهام علیرضائی ماهانی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • میثم علیزاده

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • هادی علیزاده

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سجاد علیزاده

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • رضا علیزاده

 • واحد دانشگاهی : خارج از سازمان
 • الهام علیزاده میلانی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • حمیدرضا علیشاهی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • حمیدرضا علیشاهی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مرتضی علیمرادی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • خدیجه علیمرادی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • ناصر عمادی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • حسن عماری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • الهام عنایتی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : گروه مطالعات راهبردی(طرح های تحقیقاتی)
 • محمدحسین عهدی هوجقان

 • واحد دانشگاهی : خارج از سازمان
 • مجید عیدی بایگی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • ازیتا عیسی دخت

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : گروه مطالعات فرهنگی واجتماعی 2(پایان نامه دانشجویی،مقطع:کارشناسی ارشد)
 • مجید عینیان

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • محمد غافلی نژاد

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • طوبی غضنفری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • طوبی غضنفری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سید موسی غضنفری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سیده معصومه غفوری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • حسانه سادات غفوری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • جعفر غلامپورمتین

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • علی رضا غلامی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • محسن غلامی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مرضیه غلامی حیدرآبادی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : گروه مطالعات فرهنگی واجتماعی 2(پایان نامه دانشجویی،مقطع:کارشناسی ارشد)
 • محمد غلامی شاهی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سید علی اکبر غنی زاده زاویه

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • احمد غیاثوند

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • نصراله غیاثی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • فاطمه غیاثی راد

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • حمید رضا فاتح

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • علی اکبر فاطمی نیا

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • علی اکبر فاطمی نیا

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • فرشید فتاحی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • فتحیه فتاحی زاده

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • جلیل فتح آبادی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • فرشته فتح الهی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • محمد فتحی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مریم فتحی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • فرید فتحی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • فرزاد فتحی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • حسین فخرائی راد

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • چنگیز فخری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • عباس فدایی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • عاطفه فرازمند

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مصظفی فرامرزی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • عادله فرج پور

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • حسن فرجی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • الهه فرجی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • الهه فرجی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • پروین فرزانگی

 • واحد دانشگاهی : خارج از سازمان
 • شیوا فرمانی شهرضا

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • حمیدرضا فروتن

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • امیر فروغی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • عبدالحسن فرهنگی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • عرفان فرهنگیان

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • عرفان فرهنگیان

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • فائزه فریادرس

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • صمد فریدونی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • نیما فضل اللهی آقاملکی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • محمدعلی فقیه

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سقراط فقیه زاده

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سقراط فقیه زاده

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • زهرا فکوری جویباری

 • واحد دانشگاهی : خارج از سازمان
 • مرضیه فلاح تفتی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مرضیه فلاح تفتی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مریم فلاحتی

 • واحد دانشگاهی : خارج از سازمان
 • مژگان فلاحتی

 • واحد دانشگاهی : خارج از سازمان
 • احمد فندرسکی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مهدیه فوادیان

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • ماریا فیروزشاد

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • منیژه فیروزی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • نفیسه فیض الهی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : گروه مطالعات سلامت
 • زهرا فیضی

 • واحد دانشگاهی : خارج از سازمان
 • علی قائدنیای جهرمی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • علی قائدنیای جهرمی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سلمان قادری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : گروه مطالعات فرهنگی واجتماعی 1(پایان نامه دانشجویی،مقطع:دکتری)
 • مجتبی قادری نسب

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • وحید قاسم زاده گنگان

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مرضیه قاسمی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • زهرا قاسمی نظر آبادی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مصطفی قانعی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • علیرضا قبادی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • فرشید قدرتی گزردره

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • میثم قدسی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • لادن قدمی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • لیلا قدمی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • آیت قدوسی نژاد

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • یوسف قدیانی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سمیه قدیمی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • اکرم قرائی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • کارشناس قرارداد

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • ساسان قراگزلو

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سارا قربانی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • زینب قربانی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • احمد قربانی اسفیدان

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مجید قربانی کوتنایی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • عفت قربانیان بردر

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • عفت قربانیان بردر

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • رضا قره داغی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سکینه قره گوزی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • کامیار قصیری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : گروه مطالعات سلامت
 • سیدرضا قطبی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • داود قلویسی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • فردوس قماشچی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • محمد قمری

 • واحد دانشگاهی : خارج از سازمان
 • زهرا قنبری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • حمید قنبری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • وحید قنبری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • رضوان قنبری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • شهربانو قهاری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • کامی کابوسی

 • واحد دانشگاهی : خارج از سازمان
 • مرتضی کارآموزیان

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • کارشناس کارشناس اخلاق 2

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • محمد کارکنان نصرآبادی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • بهنام کارگر

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مهدی کاروان

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • بهاره کاشانی موحد

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • عباس کاظم پور

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • عباس کاظم پور

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • یاشر کاظم زاده

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • علی کاظمی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • نجمه کاظمی

 • واحد دانشگاهی : خارج از سازمان
 • راضیه کاظمی رودبالی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • رجبعلی کاظمی نافچی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • کبری کاظمیان مقدم

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • غلامرضا کاکا

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مرتضی کاملی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • رضا کاوند

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مهدی کاوه

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • قریدون کاوه

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • محمد حسن کاویانی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • هادی کرامتی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • عفت کرامتی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : گروه مطالعات سلامت
 • لیلا کرم زاده

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • زهرا کرمانی مامازندی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سمیرا کرملو

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • حمیدرضا کرمی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • محمد کرمی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • ابوالفضل کرمی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • کاظم کرمی

 • واحد دانشگاهی : خارج از سازمان
 • بهرام کرمی خواه

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مسعود کریملو

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مسعود کریملو

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • شهناز کریمی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • اسلام کریمی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • امیر کریمی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : گروه مطالعات سلامت
 • محسن کریمی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • حسن کریمیان

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • نادر کریمیان

 • واحد دانشگاهی : خارج از سازمان
 • غفار کریمیان پور

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • ابراهیم کریمیان پور

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • عزیز کسانی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • منصور کشاورز

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • حسین کلاته آقامحمدی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • احمد کلاته ساداتی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سیده سمانه کلالی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • هومن کلالی

 • واحد دانشگاهی : خارج از سازمان
 • مریم کلانتری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مریم کلانتری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • کبری کلاه کج

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • محمد رضا کلاهی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • محمد رضا کلاهی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • محمد رضا کلاهی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • محمد کمالی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • روح اله کمانی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • علی عباس کمری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • کلاوس کن

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • عظیم کوچاری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • علیرضا کوشکی

 • واحد دانشگاهی : خارج از سازمان
 • زهرا کوکبیان

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • فضل الله کوه آبادی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • جواد کوهساری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • جواد کهن سال جاجرم

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : مرکز مطالعات و پژوهش ها - الویت های پژوهشی نسخه
 • کیا سالاری کیا سالاری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سعید کیازرمانی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • ولی کیانی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • مرضیه کیانی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • محمد كشاورز

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • کبری گرانب

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • محسن گل محمدیان

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • محسن گل محمدیان

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • امیر گلاب زایی

 • واحد دانشگاهی : خارج از سازمان
 • محسن گلریز

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : مرکز مطالعات و پژوهش ها - الویت های پژوهشی نسخه
 • سعید گلستانی

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • لیلا گله داری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • اعظم گله داری

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • زهره گنج پرور

 • واحد دانشگاهی : بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • گروه/دانشکده/مرکز تحقیقاتی : مرکز مطالعات و پژوهش ها - الویت های پژوهشی نسخه