لیست: طرح قبول شده برای کارشناسی در سطح دانشکده /مرکز - طرح مصوب شواری دانشکده / مرکز - طرح ارسال به معاونت پژوهشی - طرح بررسی در سطح معاونت پژوهشی - طرح مصوب معاونت پژوهشی - طرح در حال قرارداد - طرح در حال اجرا - طرح خاتمه يافته - طرح مصوب کميته اخلاق دانشگاه - طرح بررسی در کمیته اخلاق - طرح جدید - پایان نامه/رساله جدید - پایان نامه/رساله قبول شده برای کارشناسی در سطح دانشکده /مرکز - پایان نامه/رساله مصوب شواری دانشکده / مرکز - پایان نامه/رساله مصوب کمیته اخلاق دانشگاه - پایان نامه/رساله بررسی در کمیته اخلاق - پایان نامه/رساله ارسال به معاونت پژوهشی - پایان نامه/رساله بررسی در سطح معاونت پژوهشی - پایان نامه/رساله مصوب معاونت پژوهشی - پایان نامه/رساله در حال قرارداد - پایان نامه/رساله خاتمه يافته - پایان نامه/رساله در حال اجرا - مقالات آزاد جدید - مقالات آزاد در دست بررسی - طرح بررسی در کمیته اخلاق -
ردیف کد رهگیری عنوان نام نام خانوادگی جایگاه وضعیت تاریخ وضعیت
Top