بانکهای اطلاعاتی مرتبط

بانک اطلاعاتی اعضای هیات علمی بنیاد شهید و امور ایثارگران که نسبت به تکمیل اطلاعات فعالیت های پژوهشی در سامانه اقدام نموده اند.

این بانک، شامل طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته اعضای هیات علمی بنیاد شهید و امور ایثارگران می باشد که در سامانه ثبت شده است

این بانک شامل کلیه مقالات مستخرج از طرح های تحقیقاتی بنیاد شهید و امور ایثارگران می باشد

علم سنجی

علم سنجی هیات علمی

زیر سامانه های اصلی مرتبط با سامانه پژوهشیار

سامانه پژوهشیار دارای زیر سیستم های متعددی است که سامانه های اصلی به شرح زیر است

سامانه طرح های پژوهشی

همه امور مرتبط با گردش کار طرح های پژوهشی شامل ارسال پروپُزال، داوری، کارشناسی، عقد قرارداد تا خاتمه کار در این بخش انجام می پذیرد.

سامانه پایان نامه ها

فرایندهای مرتبط با گردش کار پایان نامه ها، رساله های دانشجویی شامل ارسال پروپُزال اولیه، اخذ تاییدیه های گروه آموزشی، ارتباط با استاد راهنم